İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Müdürlüğümüz Hükümet Konağı 3. Katında, 1 Müdür, 2 V.H.K. İşletmeni, 1 Bilgisayar İşletmeni, 4 Memur, 5 İşçi ile hizmet vermektedir.
 
TELEFON: (0272) 631 38 83 – FAKS: (0272) 631 38 83
 
 
YAZI İŞLERİ BÜROSU İŞ VE İŞLEMLERİ
1.Evrak havale ve dağıtımı 
2.Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı, 
3.Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri. 
4.Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet) 
5.Vakıflara İlişkiler 
6.Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri. 
7.Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri. 
8.Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma. 
9.Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler. 
10.Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri 
11.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri 
12.Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri 
13.Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur. 
14.Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi 
15.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri 
16.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri 
17.Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler. 
18.İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.
İDARE KURULU BÜRO İŞ VE İŞLEMLERİ
1.İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Yeşilkart, Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.) 
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler. 
2.İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları. 
3.İmar iş ve işlemler 
4.Disiplin kurulu karar iş ve işlemler. 
5.1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar. 
6.Görevden uzaklaştırma işlemleri. 
7.Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar. 
8.Muhtaçlık ve bakım belgeleri. 
9.Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri. 
10.Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler. 
11.Askerliğe karar verme işleri. 
12.Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.
HUKUK İŞLERİ BÜROSU İŞ VE İŞLEMLERİ
1.İdari yargıya başvurma işleri. 
2.İnceleme ve denetleme işleri (Valiliğin dernekler, sendikalar,vakıflar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.) 
3.Valilik-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri. 
4.Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler. 
5.Genel emirler.
MAHALLİ İDARELER BÜROSU İŞ VE İŞLEMLERİ
1.Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri.
2.Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
3.Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
4.Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
5.Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
6.Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri. 
7.Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.
ÖZEL KALEM BÜROSU İŞ VE İŞLEMLERİ
1.Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar. 
2.Protokol, ağırlama ve kabuller 
3.Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama 
4.Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler. 
5.Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler. 
6.Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri 
7.İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil) 
8.Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler) 
9.Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde) 
 
 
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜRO İŞ VE İŞLEMLERİ
1.Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları. 
2.Valiliğe elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri. 
3.Basın kartı ve resmi ilan işleri. 

PLANLAMA VE KOORD. BÜRO İŞ VE İŞLEMLERİ
1.Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması. 
2.Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması. 
3.İl programı hazırlanması ve uygulanması. 
4.Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler. 
5.Genel durum raporları. 
6.İl koordinasyon Kurulu çalışmaları. 
7.İdare şube başkanları toplantıları. 
8.Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim.
DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
1.Tüketici Hakem Heyeti sekreteryası
2.Çevre Müdürlüğünden gelen yazışmalar ve işlemlerin takibi.
3.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı iş ve işlemleri.
4.İnsan Hakları ile ilgili işlemler.
5.BİMER Koordinasyon işlemleri.
6.ADUYBİM Koordinasyon ve Veri Giriş işlemleri.
7.Kamu Etik Komisyonu sekreterya işlemleri.
8. Sivil Savunma memuru olmadığında sivil savunma işleri.
 
 
 
ÇAY  KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
 
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
15 gün
2
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
15 gün
3
3071 sayılı Dilekçe Kanunu gereğince başvuru
 
Dilekçe
 
30 gün
4
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince başvuru
Dilekçe
1-Kanunun 11.maddesi gereğin başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlanır.
2- Bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır.
 
15 gün + 30 gün
5
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
   Dilekçe.
 
 
30 gün
6
“Apostille” tasdik şerhi
1-İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Bolvadin İlçe  Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.(tasdik edilecek belgenin BELGEYİ GETİRECEK KİŞİNİN T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği,2-Belgeyi getiren kişi, yabancı ise pasaportu veya ikametgah tezkeresi.Şirketler veya vize firmaları tarafından farklı kişilere ait belgeler getirilmesi halinde, şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve kişilerin isimlerinin yer aldığı liste.
 
 
Başvurunun yapıldığı gün tamamlanmaktadır.
7
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
15 gün
8
5253 Sayılı Dernekler Kanunu gereği Dernek Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler
 
1- Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu(Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de örneği bulunan),( 1 adet)
2- Dernek kurucuları tarafında her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü,(2 adet)
3- Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,( 1 adet)
4-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan, (1 adet)
5- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,( 1 adet)
6- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,(1 adet)
7- Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname), (1 adet)
(İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Bürosuna dilekçe ekinde verilir.)
 
1 ay
9-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
 
 
 
 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.(İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Bürosuna Dilekçe ekinde verilir)
 
 
 
 
 
 
30 gün
                   
10
2860 sayılı yardım Toplama Kanunu gereğince yetki belgesi düzenlenmesi
Başvuru belgeleri:
Müracaat dilekçelerinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereği;
1-Hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı,
2-Yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler,
3-Yardım toplama şekillerinden hangilerinin kullanılacağı, (Kanunun 5 inci maddesinde makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabileceği belirtilmiştir.)
4-Kaç kişi çalıştırılacağı,
5-Yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarına yer verilir.
6-Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adres bilgileri belirtilir. (Kanunun 11 inci maddesinde yardım toplama faaliyetinin gerçek kişiler tarafından yürütülmesi halinde en az üç kişiden oluşan sorumlu kurul oluşturulması zorunlu olduğu, tüzel kişilerin sorumlu kurulunun ise yönetim organları olduğu belirtilmiştir.)
Bununla birlikte;
7-Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri,
8-Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler,
9-Bakanlığımız genelgeleri çerçevesinde faaliyette görevlendirileceklerin T.C. kimlik numaraları, ikametgah ve adli sicil beyanları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
10-Yardım toplama, öğrenim kurumları yararına veya kurum içinde yapılacak ise Kanunun 8 inci maddesi gereği kurum sorumlusunun yazılı izni de müracaat dilekçesine eklenir.
 (İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Bürosuna dilekçe ekinde verilir)
2 ay
11
Muhtar İzin Başvurusu
1- izin talep dilekçesi (İmzalı, mühürlü)
(İzine ayrılan muhtara 1. azanın vekâlet etmesi asıldır.)
 
15 Dakika
12
Muhtar  İmza
Sirküleri Tasdiki
 
Muhtarın imza ve mührünü taşıyan belge,
10 Dakika
13
Düğün, Eğlence Ve Av Tüfeği Ruhsatı Dilekçeleri
Başvuru dilekçesi  
(Talep edilen konuya ait dilekçe ilgili kuruma havale edilir.)
 
5 Dakika
14
Yurt Dışı Bakım ve Yaşam Belgesi Tasdiki
Yurt Dışı Bakım Belgesi formu, Yaşam Belgesi Formu
(Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş muhtar onaylı)
10 Dakika
15
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1. Dilekçe
2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
3. Mal Bildirim Formu (2 Adet),
4. Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5. Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
 
 
10 gün
16
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu İle 2559 Sayılı Kanun’unun Ek-1’inci maddesi gereği yapılacak etkinlikleri ile ilgili işlemler
 1.Matbu Dilekçe,
 2. Program, afiş, pankart, flama, el ilanı slogan metinleri (İmzalı)
 3. Onaylı Karar Örneği (Müracaatı Yapan Tüzel Kişilik İse)
 
 
5 gün
17
Muhtarlık Görev Belgesi
Dilekçe
3 Dakika
18
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
Şikâyetçinin Temin Edebildiği Belgeler Yeterlidir. Elektronik ortamda İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetine gönderilir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim       : İbrahim ÖZAYDIN
Unvan   : İlçe Yazı İşleri Müdürü
Adres    : Çay Kaymakamlığı
Tel         : 0(272) 632 4011
Faks      : 0(272) 631 3883
E-Posta : ibrahim.ozaydin@icisleri.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri:
İsim       : Erol TANRIKULU
Unvan   :  Çay Kaymakamı
Adres    :  Çay Kaymakamlığı
Tel         : 0(272) 632 4011
Faks       : 0(272) 631 3883
E-Posta  : kaymakamlik@cay.gov.tr